ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Հայաստան
Վերականգնվող էներգետիկա
Էներգախնայողություն
ՎԷԸԾ / SREP
Հիմնադրամի ծրագրեր
Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
 • Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
 • Սեղմեք Esc փակելու համար
Արևային էներգիայի ծրագիր
 • Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր
 • Սեղմեք Esc փակելու համար
Շնորհված պայմանագրեր
 • Շնորհված պայմանագրեր
 • Սեղմեք Esc փակելու համար
Իրադարձություններ
Շուկա
 • Տեղեկագիրք
 • Ընկերություններ
 • Սեղմեք Esc փակելու համար

Դիմումի ձև

Կազմակերպության անվանում *
Անուն Ազգանուն *
Հասցե *
Էլ.Փոստ *
Հեռախոս *
Հաղորդագրություն *
Մուտքագրեք պատկերված կոդը*
captcha

Ուսումնասիրություններ

Տեղեկագիր էներգախնայողության ծրագրում ընդգրկված դպրոցների վերաբերյալ

Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում: Ծրագրի շահառու անապահով ընտանիքների կարծիքի ուսումնասիրություն:

Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում
Մայիս 2011թ.

Տեղեկագիր Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված 11 դպրոցների սոցիալական մոնիթորինգի վերաբերյալ
Մայիս 2011թ.

Տեղեկագիր ՀՎԷԷՀ կողմից իրականացվող Քաղաքային ջեռուցման ու Գազի և ջերմամատակարարման ծրագրերում ընդգրկված անապահով ընտանիքների բնակարանների ջեռուցման   վերաբերյալ
Հունիս 2011թ.

Տեղեկագիր Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված դպրոցների  ջեռուցման վերաբերյալ
Հուլիս 2011թ.

Տեղեկագիր ՀՎԷԷՀ կողմից իրականացվող Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված շահառուների ջեռուցման վարկավորման վերաբերյալ
Հունիս 2011թ.

Զեկույց
Քաղաքային ջեռուցման ծրագրում ընդգրկված 11 դպրոցների սոցիալական մոնիթորինգի վերաբերյալ

նկարներ

Հանրային օբյեկտներում/շենքերում էներգետիկ ուսումնասիրությունները անցկացվում են  էներգախնայողություն ներուժի և անհրաժեշտ ԷԽՄ բացահայտման համար, ներդրումային լայնածավալ ծրագրի ամբողջական հիմնավորման և նախապատրաստման նպատակով:
Էներգետիկ ուսումնասիրություն/փորձաքննություն իրականացնող խորհրդատու կազմակերպության աշխատանքը պետք է ուղղված լինի հետևյալ հիմնական խնդիրների լուծմանը`

 • Հանրային օբյեկտներում/շենքերում օգտագործվող վառլիքաէներգետիկ պաշարների (ՎԷՊ) քանակի և որակի ցուցանիշների փաստագրում,
 • Կորուստների պատճառների բացահայտում, կորուստների կրճատմանն ուղղված միջոցառումների ցանկի մշակում,
 • Էներգախնայողության ներուժի գնահատում, հետգնման ժամանակամիջոցի, ներքին շահութաբերության նորմաների վերլուծություն,
 • Տեխնոլոգիական պրոցեսներում, օբյեկտներում/շենքերում և սարքավորումներում էներգասպառման ռացիոնալ չափաքանակների որոշում, էներգակիրների ծախսի հաշվառման և հսկողության համակարգերի կատարելագործման առաջարկությունների մշակում, էներգետիկ հաշվեկշռի համապատասխանեցում ստանդարտներին, ՎԷՊ-ի սպառման օպտիմալ ռեժիմների, էներգախնայողության, ջերմամեկուսացման լավագույն նախագծերի բացահայտում, մատնանշում: Նոր, էներգաարդյունավետ սարքավորումների, տեխնոլոգիաների զարգացման համար միջավայրի ստեղծում:
 • Walk-Through Survey Ճանաչողական ուսումնասիրություն (փորձնական ստուգում, նախնական ախտորոշում): Տեղում, օբյեկտի հակիրճ-արագ ստուգայց-ուսումնասիրություն: ԷԽՄ ներուժի խոշորացված գնահատում: Տվյալների հավաքագրում, ծանոթացում շենքի համակարգերի աշխատանքին ավելի խորացված աուդիտ իրականացնելու անհրաժեշտությունը և նպատակահարմարությունը որոշելու համար: Ուղորդիչ առաջարկությունների ըթացիկ տրամադրում, խորհրդատվական ԷԽՄ սահմանափակ  զարգացում-ներկայացում:
 • Preliminary Energy Audit Նախնական Էներգետիկ փորձաքննություն (էներգետիկ ցուցանիշների նախնական գնահատում): Էներգետիկ արժեքների, էներգախնայաղության պոտենցիալի, շենքի վիճակի, զբաղվածության, էներգասպառող սարքավորումների, ռեժինմերի, աշխատաժամերի գնահատում: Նախնական տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկությունների մշակում հիմնական առաջադրանքի  նախապատրաստման նպատակով:
 • Ներդրումների գնահատման աուդիտ Investment Grade Audit  (տեխնիկատնտեսագիտական մանրակրկիտ գնահատում, նախագծի մանրամասն հաշվետվություն): Էներգետիկ ծախսերի և ՎԷՊ-ի խնայողության ներուժի մանրամասն վերլուծություն, շենքի վիճակի, զբաղվածության, աշխատանքային օպտիմալ ռեժիմների, պատող կոնստրուկցիաների, էներգատարության, էներգասպառող սարքավորումների, համակարգերի շահագործման ժամերի, ռեժիմների, սպասարկման փորձաքննություն: Նպատակն է տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկություն-ների ներկայացում, նախապատվելի ԷԽՄ ընտրություն, ֆինանսական տնտեսագիտական, դրամային հոսքերի վերլուծություն պարունակող ամփոփ հաշվետվության կազմում, որը կարող է հիմք հանդիսանալ նաև Էներգետիկ Խնայողություններից Վճարվող Էներգետիկ Ծառայությունների Պայմանագրի կազմման համար: