ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Հայաստան
Վերականգնվող էներգետիկա
Էներգախնայողություն
ՎԷԸԾ / SREP
Հիմնադրամի ծրագրեր
Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Երկրաջերմային Հետախուզական Հորատման Ծրագր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Արևային էներգիայի ծրագիր
  • Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Շնորհված պայմանագրեր
  • Շնորհված պայմանագրեր
  • Սեղմեք Esc փակելու համար
Իրադարձություններ
Շուկա
  • Տեղեկագիրք
  • Ընկերություններ
  • Սեղմեք Esc փակելու համար

Դիմումի ձև

Կազմակերպության անվանում *
Անուն Ազգանուն *
Հասցե *
Էլ.Փոստ *
Հեռախոս *
Հաղորդագրություն *
Մուտքագրեք պատկերված կոդը*
captcha

ՀՀ Արարատի մարզ

Արարատ մարզը տեղակայված է հանրապետության հարավ-արևմտյան հատվածում: Մարզը հարուստ է հիդրոէներգիայի և արևային էներգիայի պաշարներով:Մասնավորապես Հայաստանի հիմնական գետերի ավազանների ուսումնասիրության արդյունքների  համաձայն Արարատի մարզի երկու` Ազատ և Վեդի գետերի ավազաններում նախատեսված էր կառուցել 20 փոքր ՀԷԿ, մեկը Գառնի գետի անկման վրա և 19 դերիվացիոն փոքր ՀԷԿ:
Մարզում այսօր արդեն գործում է Գառնի  ՓՀԷԿ-ը: Ազատ ՓՀԷԿ-ի համար արդեն մշակվում է տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը, իսկ Գողթ ՀԷԿ-ի համար կատարվում է նախագծային աշխատանքը:Արարատի մարզում առկա է նաև արևային էներգիայի մեծ պաշար; Եվրամիության օժանդակությամբ TASIS Ծրագրի շրջանակներում  մարզում իրականացվել է արևային էներգիայի ռեսուրսների գնահատում. Պարզվել է, որ Արարատում 1 քառակուսի մետր հորիզոնական մակերևույթի վրա  տարեկան արեգակնայի էներգիայի ճառագայթումը հասնում 1720կվտ/ժ, որը էլեկտրական էներգիայի վերածելու դեպքում, կստացվի տարեկան 1 քառակուսի մետր հորիզոնական մակերևույթից 255 կվտ/ժ էլ.էներգիա:
Եթե Արարատի մարզի ջրային ռեսուրսներն արդեն լուրջ ուսումնասիրվել են ու մարզում փոքր հիդրոէներգետիկան զրգացնելու քայլեր արդեն իսկ արվում են ապա նույն չի կարելի ասել նաև արևային էներգետիկան զարգացնելու մասին: Այս ուղղությամբ մասնագետներն անելիքներ շատ ունեն, մանավանդ որ մարզի արևային պոտենցիալը բավական խոստումնալից է:

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կողմից 2005-2010թթ. ընթացքում  Քաղաքային ջեռուցման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Արարատի մարզում թվով 12 դպրոցներում իրականացվել են ջերմամատակարարման համակարգերի  վերականգնման   և էներգախնայողական միջոցառումներ:

Ընդհանուր տեղեկություններ`

Տարածաշրջանները` Արարատ, Արտաշատ, Մասիս
Քաղաքները` Արտաշատ, Արարատ, Վեդի, Մասիս

ՀՀ Արարատի մարզը գտնվում է հանրապետության հարավարևմտյան մասում: Մարզը հյուսիսից սահմանակից է մայրաքաղաքին, ՀՀ Արմավիրի և Կոտայքի մարզերին, արևելքից` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզին, հարավ-
արևմուտքից` ՀՀ Վայոց ձորի մարզին և հարավից պետական սահմանով սահմանակից է Թուրքիային:

Տարածքը 2096 քառ. կմ
ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար կշիռը 7.0 %
Քաղաքային համայնքներ 4
Գյուղական համայնքներ 93
Քաղաքներ 4
Գյուղեր 94
Բնակչության թվաքանակը 2009թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 277.6 հազ. մարդ
այդ թվում`
քաղաքային
81.7 հազ. մարդ
գյուղական 195.9 հազ. մարդ
ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում բնակչության թվաքանակի
տեսակարար կշիռը, 2008թ.
8.6 %
Քաղաքային բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 29.4 %
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 156706 հա
այդ թվում` վարելահողեր 26953 հա

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ  ArmStat

ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ×ßïí³Í ¨ Ýáñ³óí³Í öоÎ-»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ

¹¹

öоÎ-Ç ³Ýí³ÝáõÙÁ

¸ñí³Íù³ÛÇÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ

¾É. ¿Ý»ñ·. ³ñï³¹ñ³ÝùÁ

î³ñ»Ï³Ý ³ß˳ï³Å³Ù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ

Plant factor, %

γåÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

î»ë³Ï³ñ³ñ ϳå. Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

î³ñ, ߳ѳ·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñ

¾É. ¾Ü»ñ·, ÇÝùݳñÅ»ùÁ

IRR, %

NPV, ѳ½³ñ ¹áɳñ

ì³ñÏ,

ê»÷.ϳå

ì³ñÏ, 10%

ê»÷. ϳåÇï³É

Ïìï

ÙÉÝ. ÏìïÅ

ѳ½.¹áÉ.

¹áÉ./Ïìï

¹áÉ./ÏìïÅ

ѳ½. ¹áɳñ

ó»Ýï/ ÏìïÅ

10%

8%

10%

12%

8%

10%

12%

²½³ï ·»ïÇ ³í³½³Ý

1

²½³ï öоÎ*

1510

7.21

4774.8

54.5

1646.0

1090.0

0.23

86.5

1.2

19.1

13.7

678

434

524

205.4

2

¶ÇɳÝɳñ öоÎ

784

2.68

3412.0

38.9

750.2

956.9

0.280

51.1

1.90

15.0

12.7

355.2

210

106

355

175

40.7

3

ê¨çáõñ öоÎ

941

2.68

2848.0

32.5

745.3

792.0

0.278

51.9

1.94

16.3

13.4

410.9

257

147

411

223

81.9

4

àõËï³ÏáõÝù öоÎ

1122

3.84

3422.5

39.1

1101.9

982.1

0.287

69.60

1.8

15.1

12.7

528.2

314

161

528

263

64.4

ì»¹Ç ·»ïÇ ³í³½³Ý

5

ì»¹Ç öоÎ

666

2.32

3483.5

39.8

833.5

1180.5

0.350

54.8

2.30

10.6

9.5

125.9

23.5

-47.0

126

-30

-147

Àݹ³Ù»ÝÁ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½

5023

18.73

3430.9