Հայաստանի Հանրապետություն

Դրամաշնորհ  No.  81297665

Պայմանագրի անվանումը՝ «Մեծաթիվ բնակչությանն ուղղված էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի մեծ ազդեցությամբ ցուցադրական-փորձարարական միջոցառումների» ծրագիր։

Հղման #:  RE-GIZ-G-4/2024

1. Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (Հիմնադրամ) դրամաշնորհ է ստացել է GIZ-ից «Մեծաթիվ բնակչությանն ուղղված էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի մեծ ազդեցությամբ ցուցադրական-փորձարարական միջոցառումների» ծրագրի ծախսերը հոգալու նպատակով և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել RE-GIZ-G-4/2024 ՀՀ Շիրակի մարզ, «Կառնուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար  արևային ֆոտովոլտային համակարգի ձեռքբերման պայմանագրերի  համար վճարումներ կատարելու նպատակով: 

2. Հիմնադրամն այժմ հրավիրում է իրավասու հայտատուներին  մրցութային հայտեր ներկայացնել  RE-GIZ-G-4/2024  ՀՀ Շիրակի մարզ, «Կառնուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի  համար  35 կՎտ հզորության արևային  ՖՎ համակարգի  ձեռքբերման  համար։ 

     Հիմնական որակավորման չափանիշները․

  • Մասնակիցը պետք է լինի գրանցված իրավաբանական անձ:
  • Մասնակիցը պետք է ունենա ՖՎ համակարգի մատակարարման/տեղադրման փորձ` առնվազն 2021թ.-ից մինչև հայտի ներկայացման վերջնաժամկետը:
  • Մասնակիցը պետք է տրամադրի փաստաթղթային հիմնավորում՝ վկայելու, որ առաջարկվող Ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են Մրցութային փաստաթղթերում սահմանված տեխնիկական հատկորոշիչների պահանջներին:
  • Հաջողակ Հայտատուի կողմից վերջին երեք (3) տարիների ընթացքում կատարած շինարարական աշխատանքների միջին տարեկան ծավալը պետք է կազմի` հայտի արժեքի չափով։
  • Գլխավոր կապալառուի փորձը. վերջին 5 տարիների ընթացքում նմանատիպ ծավալի, բնույթի և բարդության աշխատանքների նվազագույնը երկու պայմանագիր (ՖՎ համակարգի մատակարարում/տեղադրում) /այս պահանջին համապատասխանելու համար աշխատանքները պետք է 70 տոկոսով ավարտված լինեն/. 
     
    յուրաքանչյուր պայմանագրի համար`    11,000,000 ՀՀԴ

3. Մրցույթը կիրականացվի Ազգային բաց մրցույթ ընթացակարգով` օգտագործելով «Հայտեր ներկայացնելու հրավերը» (ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային բանկի «Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017, օգոստոս 2018 և նոյեմբեր 2020]  փաստաթղթով («Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով: 

4. Մրցութային փաթեթը հայերեն կարող եք ձեռք բերել Հիմնադրամից՝ ուղարկելով նամակ-խնդրանք հետևյալ էլ. հասցեին zaruhi.gharagyozyan@r2e2.am: Հետաքրքրված հայտատուները կարող են ստանալ լրացուցիչ տեղեկատվություն նույն հասցեից:  

5. Հայտերը պետք է ուժի մեջ լինեն Հայտը բացելուց հետո 90 օրվա ընթացքում և ուղեկցվեն Հայտի ապահովման հայտարարագրով: Հայտը պետք է ուղեկցվի Հայտի ապահովման հայտարարագրով:

6. Հայտերը պետք է ներկայացվեն Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ, մինչև 2024թ․ մայիսի 29-ը, ժամը 15:00: Էլեկտրոնային եղանակով մրցութային հայտերի ներկայացում չի թույլատրվում: 

7. Ուշացած հայտերը կմերժվեն և կվերադարձվեն փակ վիճակում հայտատուներին: Հայտերը կբացվեն մասնակցելու ցանկություն ունեցող հայտատուների ներկայությամբ:

           Պատվիրատուի հասցեն է` 

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և

էներգախնայողության հիմնադրամ

Հասցեն` ՀՀ, ք.  Երևան 0019,  Սայաթ-Նովա 29/1

Հեռ: + /374 10/ 545-121

Էլ. Փոստ: zaruhi.gharagyozyan@r2e2.am

Ինտերնետային հասցե: www.r2e2.am