Հոգաբարձուների խորհուրդ

Հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն և հսկողությունն իրականացնող մարմինը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդն է (ՀԽ):

ՀԽ-ն ունի 9 անդամ, որոնք չեն կարող լինել հիմնադրամի այլ մարմնի անդամ: Խորհուրդը կազմված է պետական կառավարման մարմինների, պետական և հասարակական հատվածների ներկայացուցիչներից, որոնց գիտելիքները և փորձը համապատասխանում են ՀԽ անդամի նկատմամբ սահմանված պահանջներին: ՀԽ-ի ներկայացուցչական կազմը սահմանվում է Հիմնադրամի կանոնադրությամբ: ՀԽ անվանական կազմը հաստատվել է ՀՀ վարչապետի 2005թ. Հուլիսի 26-ի N 572-Ա որոշմամբ:

Խորհուրդը ղեկավարվում է «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության որոշումներով և Հիմնադրամի կանոնադրությամբ սահմանված գործառություններով: Արտաքին ֆինանսավորման ծրագրերով Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող միջոցների հաշվին Հիմնադրամի կողմից ծրագրեր իրականացնելիս Խորհուրդը հանդես է գալիս, որպես տվյալ ծրագրի կառավարման մարմին և համակարգում Ծրագրի իրականացման կապակցությամբ գործողությունների իրականացումը:

Խորհրդի իրավասությունների շրջանակը՝

 • հիմնադրամի ռազմավարական ծրագրի (ծրագրերի) հաստատում,
 • հիմնադրամի բյուջեի, դրանում կատարվող փոփոխությունների, տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, գործունեության տարեկան հաշվետվությունների հաստատում,
 • հիմնադրամի գույքի տնօրինման կարգի հաստատում,
 • հիմնադրամի վերակազմակերպման մասին որոշման ընդունում,
 • խորհրդի նոր անդամների ընտրության և խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին որոշումների ընդունում,
 • հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի, հիմնադրամի տնօրենի ընտրություն և նրա լիազորությունների դադարեցում, այդ թվում` նաև վաղաժամկետ,
 • հիմնադրամի ղեկավար անձնակազմի հաստատում` տնօրենի ներկայացմամբ,
 • հիմնադրամի կանոնադրության մեջ փոփոխություն կամ լրացում կատարելու, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին որոշումների ընդունում,
 • տնտեսական ընկերությունների ստեղծման կամ դրանցում մասնակցության, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների ստեղծման և դրանց կանոնադրությունների հաստատման մասին որոշումների ընդունում,
 • հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկում,
 • եռամսյա պարբերականությամբ հիմնադրամի տնօրենի հաշվետվությունների լսում,
 • իր որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկում,
 • հիմնադրամի աուդիտ իրականացնող անձի ընտրություն,
 • օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորությունների իրականացում:

Տիգրան Ավինյան

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

Գարեգին Բաղրամյան

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ

Հակոբ Վարդանյան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ

Դավիթ Գրիգորյան

ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

Արամ Մեյմարյան

Շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ

Աշոտ Պետրոսյան

ՀՀ կենտրոնական բանկ, Ֆինանսական համակարգի զարգացման կենտրոնի ղեկավար

Միխայիլ Մարտիրոսյան

Հայաստանի էներգետիկ սեկտորի զարգացմանն աջակցող «Հայաստանի էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ձեռնարկությունների ասոցիացիա» իրավաբանական անձանց միության նախագահ

Աստղինե Պասոյան

«Էներգախնայողության աջակցության հիմնադրամի» տնօրեն